Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN)

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number™) - GTIN™ se koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica širom sveta.

GTIN-ovi mogu biti dugi 8, 12, 13 ili 14 cifara. Njihove strukture podataka zahtevaju polja do 14 cifara, kao i to da svi softveri za obradu GTIN dozvoljavaju njegovu dužinu do 14 cifara.

Trgovinska jedinica je svaka jedinica (proizvod ili usluga) za koju postoji potreba da se pretražuju predhodno definisane informacije o njoj i kojoj može da se odredi cena, ili koja može da se naruči, ili fakturiše, u bilo kojoj tački, bilo kog lanca isporuke. Ona podrazumeva pojedinačne jedinice, kao i sve njihove različite kombinacije u raznim vrstama pakovanja.

Pristupivši u članstvo GS1 nacionalne organizacije, kompanije dobijaju svoj GS1 kompanijski prefiks i celokupnu dokumentaciju o tome kako da dodeljuju GTIN-ove svojim proizvodima.

Bez obzira što GTIN-ovi imaju administrativnu strukturu, radi obezbeđivanja njihove jedinstvenosti, treba ih smatrati kao nesignifikantne brojeve. To znači da oni uvek treba da se zapisuju i obrađuju u njihovoj celosti; ni jedan deo broja ne predstavlja klasifikaciju, niti nosi bilo kakve informacije.

GS1 kompanijski prefiks

  • GS1 kompanijski prefiks sastoji se od GS1 prefiksa i broja kompanije koje dodeljuju GS1 nacionalne organizacije. Po pravilu, on se sastoji od šest do deset cifara, zavisno od kapaciteta potrebnog za kompaniju.
  • Prve dve ili tri cifre N1, N2, N3 predstavljaju GS1 prefiks koji dodeljuje GS1 centrala svakoj GS1 nacionalnoj organizaciji. To ne znači da je jedinica proizvedena ili distribuirana u zemlji kojoj je prefiks dodeljen. GS1 broj kompanije, koji sledi iza GS1 prefiksa, dodeljuje nacionalna organizacija.

Referenca jedinice

  • Referenca jedinice je komponenta globalnog broja trgovinske jedinice (GTIN) koju dodeljuje vlasnik GS1 kompanijskog prefiksa ili U.P.C. kompanijskog prefiksa, radi kreiranja jedinstvenog GTIN. Referenca jedinice je nesignifikantan broj, što znači da se posebne cifre u broju ne odnose ni na kakvu klasifikaciju i ne nose nikakve specifične informacije. Najjednostavniji način dodele reference jedinica su redni brojevi 000, 001, 002, 003, itd.

Cifra za proveru

  • Cifra za proveru je poslednja cifra. Ona se izračunava na osnovu svih drugih cifara u GTIN.

Indikator

  • Indikator se koristi samo u GTIN-14 strukturi podataka. On ima vrednost 1 do 8 (videti napomenu niže) i koristi se za niže ili više nivoe pakovanja (videti sekciju 4.4, Identifikacija u okviru hijerarhijskih nivoa pakovanja). Najjednostavniji način dodele indikatora je redom, 1, 2, 3... svakom grupisanju trgovinske jedinice.

Uniformno grupisanje trgovinskih jedinica je standardno i nepromenljivo grupisanje identičnih trgovinskih jedinica. Proizvođač ili isporučilac imaju opciju ili da dodele jedinstven GTIN-13 ili GTIN-12 svakom grupisanju ili da dodele jedinstven GTIN-14 sa indikatorom koji ima vrednosti 1 do 8. 14-cifreni GTIN-ovi uključuju GTIN trgovinske jedinice (bez cifre za proveru) koja je sadržana u svakom grupisanju. Zatim se izračunava cifra za proveru za svaki GTIN-14.

Indikatori nemaju značenje. Cifre ne moraju da se koriste redom i neke ne moraju uopšte biti iskorišćene. Struktura GTIN-14 za standardna grupisanja trgovinske jedinice stvara dodatni kapacitet brojeva. Indikatori mogu da se upotrebe ponovo.

Vrednost 9 je rezervisana za jedinice promenljive količine. One su retke u zdravstvu, ali primer bi mogli biti medicinski gasovi za operacije. Količina gasa koja se koristi za datu operaciju je promenljiva ali može da joj se odredi cena, ili da se naruči, ili fakturiše na bazi prethodno definisanih količina (npr. kubni metri) kada se isporuči bolnici.

Indikator je cifra sa vrednošću 1 do 8. Dodeljuje ga, kada se to zahteva, kompanija koja sastavlja identifikacioni broj. Indikator može da obezbedi do osam posebnih GTIN-14 identifikacionih brojeva za identifikovanje grupisanja trgovinskih jedinica.

8-, 12- ili 13-cifreni GTIN sadržanih trgovinskih jedinica mora uvek da bude za jedan od odgovarajućih nivoa sadržanog pakovanja, obično najniži nivo. GTIN-ovi za ograničenu distribuciju ne smeju se koristiti u ovom nizu elemenata.