Globalni identifikator osnovnog sredstva (GIAI)

Globalni identifikator osnovnih sredstava (GIAI) sledeću ima strukturu :

 

Izbor same metode za dodelu GIAI ostavljen je organizaciji koja ga izdaje. I pored toga, svaki GIAI mora da bude jedinstven za svako osnovno sredstvo koje se identifikuje i, radi lakšeg administriranja, u GS1 sistemu se preporučuje da se GIAI dodeljuju redom, kao i da ne sadrže elemente klasifikacije.

Identifikacioni brojevi sredstava se koriste u različitim poslovnim aplikacijama počevši od praćenja kretanja povratne ambalaže do beleženja promena u životnom ciklusu avionskih delova. Ako kompanija proda sredstvo drugoj kompaniji, najbolje je da se identifikator sredstva zameni drugim globalnim identifikatorom osnovnog sredstva (GIAI), ili drugim globalnim identifikatorom povratne ambalaže (GRAI), ili da se ukloni. Ukoliko, prilikom promene vlasništva, novi vlasnik preuzme odgovornost za GS1 kompanijski prefiks zajedno sa dodatim identifikatorom sredstva, dopušteno je da identifikator sredstva ostane na jedinici.

Standardi