Prenos GS1 kompanijskog prefiksa na drugu firmu

Prenos prava upotrebe GS1 identifikatora odobrava isključivo GS1 Srbija.

Po Zahtevu za učlanjenje i prenos prava na upotrebu GS1 Prefiksa sa jednog korisnika na drugog, zbog statusnih promena postojeće članice, direktor daje saglasnost nakon čega se kandidatu dostavljaju obrasci: Zahtev za učlanjenje, Izjava o pristupanju, Izjava postojeće članice/korisnika GS1 prefiksa, da više neće koristiti bar kod brojeve, kao i predračun u kome su sadržane stavke: pristupnina, godišnja članarina,prema važećem cenovniku.

Po Zahtevu članice koja obavlja samostalnu zanatsku, trgovinsku i sl. delatnost (a koja nije upisana u Registar pravnih lica), kojim novi vlasnik traži prenos prava na upotrebu GS1 Prefiksa i preregistraciju u Udruženju, sa ranijeg vlasnika-srodnika iste porodične zajednice na podnosioca zahteva, direktor daje saglasnost nakon čega se kandidatu dostavljaju obrasci za učlanjenje (Zahtev i Izjava o pristupanju). Novi vlasnik članice, uz zahtev dostavlja dokaz o izvršenoj statusnoj promeni, kao i dokaz o izvršenim uplatama članarine i naknade za godinu u kojoj se zahtev podnosi. U ovom slučaju, novi vlasnik je u obavezi da izvrši uplatu naknade za pristupanje u članstvo.