POČETAK PRIMENE BAR KODA


Pre početka korišćenja bar kodova, kompanija mora da kreira brojeve koji će biti predstavljeni bar kodom. Ovi brojevi se zovu GS1 Identifikacioni ključevi. Prvi korak u stvaranju GS1 ključa je da se dobije Kompanijski prefiks od GS1 Srbija. Ovaj GS1 Kompanijski prefiksi se koristi za identifikaciju danas preko milion kompanija i kao osnova za jedinstvenu identifikaciju svih elemenata lanca isporuke. Za dodelu GS1 kompanijskog prefiksa kontaktirajte GS1 Srbija.

Posle dobijanja GS1 Kompanijskog prefiksa, kompanija može da otpočne s dodelom identifikacionih brojeva svojim trgovinskim jedinicama (proizvodima ili uslugama), sebi (kao pravnom subjektu), lokacijama, logističkim jedinicama, pojedinačnoj imovini kompanije,imovini koja se vraća (palete, bačve i burad  koja se vraćaju) i vezama koje se odnosi na usluge.

Ovaj proces je sasvim jednostavan. Naučite kako da formirate svaki broj i kada koristite GS1 kompanijski prefiks u kombinaciji s referentnim brojevima koji dodeljujete. Organizacija GS1 Srbija kao organizacija članica može da vam pruži posebne informacije o tome koliko brojeva možete da dodelite na osnovu dužine vašeg GS1 kompanijskog prefiks

Upotreba GTIN-8

Za neke veoma male proizvode, potrebno je postaviti 8-cifarske brojeve. Ovi brojevi se mogu prikazati u formi bar koda EAN-8. Brojevi GTIN-8 se mogu dodeliti isključivo pojedinačnim proizvodima. Dodela ovih brojeva je ograničena i GTIN-8 brojevi se dodeljuju samo proizvodima čija veličina ne dozvoljava primenu bar koda EAN-13. Kao primer malih proizvoda možemo navesti: mali kozmetički proizvodi, cigarete, i sl. Preduzeća koja imaju potrebu za kodiranje malih proizvoda, uz zahtev za dodelu GS1-8 (EAN-8) treba da dostave primer ambalaže proizvoda na kojem će se nalaziti GS1-8 bar kod.


Na samom početku morate da odlučite šta ćete da označavate i da li će bar kod da nosi statičke ili dinamičke informacije u sebi. Primer za statičke informacije bio bi identifikacioni broj proizvoda. Primer za dinamičke informacije bilo bi štampanje serijskih brojeva na etiketama proizvoda.

Ukoliko vaš bar kod predstavlja statičke informacije, a vama je potreban veći broj etiketa, onda ćete zamoliti svog štampara da odštampa vaše etikete.

Ukoliko vam je potreban manji broj etiketa ili su vam potrebne etikete s dinamičkim informacijama, onda ćete  štampanje vršiti prema potrebi, na primer, na laserskom štampaču, u vašoj kancelariji ili termal transfer štampaču u vašem skladištu.

Kada znate kako želite da štampate svoj bar kod, važno pitanje na koje treba da odgovorite jeste kako sastaviti dobar plan za primenu bar koda. Opet se možete obratiti organizaciji  GS1 Srbija  koja je tu da vam pomogne da napravite pravi izbor, a mnoge članice naše organizacije mogu vam pomoći prilikom izbora štampača.